ZARZĄDZENIE NR   14/2014

Dyrektora
  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
z dnia 17 października 2014 r.

            Na podstawie §5 ust. 1 pkt  2 Regulaminu Organizacyjnego  oraz  §2 Rozdziału 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 05.10.1993 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zmianami) powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.      p. mgr Maria Dunaj        -  Z-ca Dyrektora ds. Logistycznych – Przewodnicząca Komisji

2.      p. mgr Maciej Witwicki   - Główny Księgowy – Członek Komisji

3.      p. inż. Marek Ziemianin  - Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego – Sekretarz,

przy udziale:

4.      p. mgr Jana Kołodzieja   -  Radcy Prawnego.

Komisja zostaje powołana celem przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości:

  • Pawilon III
  • Pawilon IV
  • Pawilon IX A
  • Pawilon IX B

wraz z prawem użytkowania wieczystego części działki nr 4268/4 o pow. 0,6669 ha.

Tryb działania Komisji Przetargowej określa Regulamin przetargu,  stanowiący  Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

Załącznik nr 1