OGŁOSZENIE o sprzedaży

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: poczta@igrabka.edu.pl

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 09.07.2019 r. w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

     Cena wywoławcza nieruchomości: 114 000,00 zł, wadium 11 400,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa: działka nr 4268/19 o pow. 0,3340 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju (nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 4268/11 opisanej w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych).

Cena wywoławcza nieruchomości: 255 700,00 zł, wadium 25 570,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa: działka nr 4303/28 o pow. 0,2500 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju (nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 4303/15 opisanej w NS2L/00025204/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych).

Cena wywoławcza nieruchomości: 177 700,00 zł, wadium 17 770,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana, opisana w KW NS2L/00051146/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/10
  o pow. 0,2500 ha
  wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, na której usytuowany jest budynek – Pawilon IX A, kubatura – 2868 m3, powierzchnia użytkowa – 624 m2, powierzchnia zabudowy – 202 m2.

Cena wywoławcza: 1 044 000,00 zł, wadium 104 400,00 zł

 • Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 16,62 m2, położony w budynku wielomieszkaniowym nr 3A przy ulicy Polnej w Rabce-Zdroju wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie, oznaczonym, jako działka ewid. nr 4303/14 o powierzchni 0,1174 ha, opisanej w Kw. nr NS2L/00036091/9.

    Cena wywoławcza nieruchomości: 61 000,00 zł, wadium 6 100,00 zł

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 2 i 4, jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

 UWAGA

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2019 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 06.08.2019 r. o godz. 1100.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do dnia 05.08.2019 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).
 • Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.
 • Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 • Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi Kupujący.
 1. Kryteria wyboru oferty.
 • Ocena ofert dokonywana będzie w  ramach przedmiotu sprzedaży, według kryterium najwyżej zaoferowanej ceny.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.