Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytut Badawczy, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Profesora Rudnika 3B, tel. 18 2676060, fax 182676069;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju jest Pan mgr Jan Śmieszek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 182676060 wew. 482;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[i];
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[ii]; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[i] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[ii] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej w dziedzinie nauki o gruźlicy i chorobach płuc u dorosłych i dzieci, na potrzeby systemu ochrony zdrowia, upowszechnianie wyników tych prac oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób płuc.

Oddział Terenowy udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń, finansowanych ze środków publicznych w zakresie określonym w umowach z Narodowym Fundusze Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia, na podstawie odrębnych przepisów, a także innym osobom i podmiotom nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Terenowym określono w załączniku.

Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Zasady postępowania w tym przypadku reguluje Regulamin Organizacyjny Oddziału Terenowego Instytutu.

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.

Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia i pobytu w szpitalu dostępne są na stronie internetowej Oddziału Terenowego www.igrabka.edu.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (art. 10, ust.1), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

 • Jeżeli jest to niemożliwe, Oddział Terenowy Instytutu powiadamia wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Oddział Terenowy Instytutu powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. W tym przypadku osoba udzielająca informacji sporządza Notatkę służbową z niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej w odpowiedzi na telefoniczny wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Podkategorie

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP