RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej w dziedzinie nauki o gruźlicy i chorobach płuc u dorosłych i dzieci, na potrzeby systemu ochrony zdrowia, upowszechnianie wyników tych prac oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób płuc.

Oddział Terenowy udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń, finansowanych ze środków publicznych w zakresie określonym w umowach z Narodowym Fundusze Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia, na podstawie odrębnych przepisów, a także innym osobom i podmiotom nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Terenowym określono w załączniku.

Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Zasady postępowania w tym przypadku reguluje Regulamin Organizacyjny Oddziału Terenowego Instytutu.

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.

Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia i pobytu w szpitalu dostępne są na stronie internetowej Oddziału Terenowego www.igrabka.edu.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 lipiec 2021 07:04 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 lipiec 2021 07:05 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 lipiec 2021 07:06 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 czerwiec 2023 14:21 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 01 czerwiec 2023 14:22 Pękala Anna