Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (art. 10, ust.1), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

  • Jeżeli jest to niemożliwe, Oddział Terenowy Instytutu powiadamia wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Oddział Terenowy Instytutu powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. W tym przypadku osoba udzielająca informacji sporządza Notatkę służbową z niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej w odpowiedzi na telefoniczny wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (word) doc 33.50 KB Pękala Anna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf) pdf 299.91 KB Pękala Anna
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 18 lipiec 2021 12:31 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 lipiec 2021 07:05 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 lipiec 2022 09:02 Super User