1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3 B,
34-700 Rabka-Zdrój, email: administracja@igrabka.edu.pl

 2.Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (§ 29 – „Jeżeli środki trwałe nie zostały sprzedane w drodze przetargu po cenie wywoławczej, sprzedawca może je sprzedać bez przeprowadzenia kolejnego przetargu po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania w przypadku ruchomości i nie niższej niż 2/3 ceny oszacowania w przypadku nieruchomości”).

3.  Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3 B,
34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 4.      Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia w ciągu 30 dni, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod
numerem
tel.: 18 26 76 155.

 5.      Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:

·         działka nr 4269 o pow. 0,1516 hawraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy
ul. M. C. Skłodowskiej 6 w Rabce-Zdroju, na której znajduje się 3-kondygnacyjny budynek
Pawilon VII „Korab”, o kubaturze - 2574 m3, powierzchni użytkowej – 452 m2, powierzchni zabudowy – 317 m2.

      Cena wywoławcza nieruchomości: 1.155.000 zł netto, wadium - 115.500 zł.

·         działka nr 4268/1 o pow. 0,1729 ha, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika 3B w Rabce-Zdroju, na której znajdują się dwa budynki:

-  Pawilon I „Pałacyk Babuni”, kubatura budynku - 3547 m3, powierzchnia użytkowa – 686 m2,
powierzchnia zabudowy – 373 m2,

-  Portiernia, kubatura budynku -140 m3, powierzchnia użytkowa – 25 m2, powierzchnia zabudowy
40 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200.000 zł netto, wadium - 220.000 zł.

·         nieruchomości zlokalizowane przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b w Rabce-Zdroju wraz z prawem użytkowania wieczystego działek:

-  Pawilon III, kubatura- 3418 m3, powierzchnia użytkowa - 807 m2, powierzchnia działki 0,151 ha

cena wywoławcza nieruchomości - 2.163.680 zł netto, wadium - 216.368 zł,

-  Pawilon IV, kubatura- 5343 m3, powierzchnia użytkowa - 1 261 m2, powierzchnia działki 0,2473 ha

cena wywoławcza nieruchomości - 3.457.370 zł netto, wadium - 345.737 zł,

-  Pawilon IX A, kubatura - 2868 m3, powierzchnia użytkowa - 624 m2, powierzchnia działki 0,1366 ha

cena wywoławcza nieruchomości - 1.642.220 zł netto, wadium – 164.222 zł,

-  Pawilon IX B, kubatura - 1872 m3, powierzchnia użytkowa - 414 m2, powierzchnia działki 0,132 ha

cena wywoławcza nieruchomości - 1.043.810 zł netto, wadium - 104.381 zł,

na,  które zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie podziału działki nr ewid. 4268/4, na której usytuowane są w/wym. nieruchomości.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

6.      Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2015 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 103)
w dniu 31.08.2015 r. godz. 1100.

7.      Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226

w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju w terminiedo dnia 28.08.2015 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie  zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi kupujący.

8.Kryteria wyboru oferty.
Ocena  ofert  dokonywana   będzie   w  ramach   przedmiotu   sprzedaży  według  kryterium  ceny oferty

(100 %). Najwyższa cena będzie najkorzystniejsza.
Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli oferenci zaofiarowali tę samą  cenę oraz rezygnacja ze sprzedaży bez podania przyczyn.